محور های همایش

اهمیت مطالعات حقوقی تطبیقی در جهان معاصر

اهمیت مطالعات تطبیقی در آموزش و پژوهش حقوقی

بایسته های مقایسه حقوق ایران با حقوق خارجی

مطالعات تطبیقی در روند قانونگذاری و قضاوت

روش شناسی مطالعات حقوقی تطبیقی

بایسته های بهره گیری از حقوق آلمان در مطالعات تطبیقی