نحوه ثبت نام

علاقه مندان به شرکت در همایش با ارسال پیام تلگرامی به شماره 09366066510 یا ارسال ایمیل به آدرس lawconference@iauctb.ac.ir  مشخصات ذیل را ارسال نمایند:

نام و نام خانوادگی – شماره ملی - مقطع یا مدرک تحصیلی  - رشته تحصیلی - دانشگاه و دانشکده محل تحصیل - شغل - شماره موبایل - آدرس ایمیل.

بعد از دریافت پاسخ مبنی بر امکان ثبت نام، علاقه مندان می توانند اقدام به پرداخت هزینه ثبت نام(مبلغ هفتصدوپنچاه هزار ریال) و ارسال تصویری واضح از فیش پرداخت به یکی از دو طریق مذکور نمایند. سپس پیامی مبنی بر نهایی شدن ثبت نام خود دریافت خواهند نمود.

هزینه ثبت نام به شماره حساب سیبای زیر واریز شود:

0110992839000  به نام واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، بانک ملی شعبه شاهین(962)

 

توجه شود که ارائه اصل فیش پرداخت هزینه ثبت نام و نیز همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در روز همایش الزامی است.