اساتید سخنران

 - پروفسور گرهارد دانیمن

استاد حقوق دانشگاه هومبولت برلین و مدیر مرکز مطالعات بریتانیا در دانشگاه هومبولت

-  پروفسور اولیور لیپسیوس

استاد حقوق دانشگاه بایروت آلمان

 - دکتر جلیل مالکی

عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر مرتضی عادل

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران