اعضای کمیته علمی

- دکتر جلیل مالکی  

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر مرتضی عادل   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

- دکتر صادق سلیمی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر مجید پوراستاد   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر محسن صادقی   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

- دکتر محمد جعفر ساعد   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر مهدی شعبان نیا منصور   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر محمد وزین کریمیان   

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

- دکتر منصور رحمدل   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-دکتر سید جواد میرقاسمی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-دکتر علی دشتی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر امین پاشای امیری   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی