اعضای کمیته اجرایی

- دکتر عیسی امینی: دبیر اجرایی   

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر بختیار عباسلو   

مدیر کل امور پژوهشی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

-دکترفرهنگ گنج دانش

مدرس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر محسن صادقی    

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

- آقای محسن اهالی آباده      

پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران

- آقای مصطفی مالکی     

مشاور ارشد و مدیر برنامه های دفتر مؤسسه مؤسسه DAAD در تهران

- آقای محمد رضا امینیان    

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل

- دکتر مهدی شعبان نیا منصور    

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

- دکتر امین پاشای امیری    

عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی